Ons onderwijs

Het doel van ons onderwijs is kinderen een stevige basis geven, met aandacht voor de basisvakken en persoonlijke ontwikkeling. We leren ze basisvaardigheden waarmee ze elke toekomst aankunnen.
Wij werken vanuit basisgroepen waarin kinderen zich veilig voelen. Waar het kan en zinvol is organiseren we flexibel, bijvoorbeeld één aanbod voor een combinatiegroep, instructie voor kleinere groepjes, verwerking op passend niveau.
Thematisch en betekenisvol werken is voor ons belangrijk. In de onderbouw kennen we de brede ontwikkelingsdoelen en wordt er gewerkt met themaplannen waarin de doelen vanuit spel benaderd worden. 
In de bovenbouw wordt wereldoriëntatie thematisch aangeboden met de methode Blink waarbij naast de informatieve lessen, de leerlingen ook zelf onderzoeksvragen leren formuleren en volgens afgesproken stappen onderzoek doen. We dagen kinderen uit om een nieuwsgierige houding aan te nemen. We proberen zo veel mogelijk ook in de andere vakgebieden aan te sluiten bij het thema waaraan gewerkt wordt. 
Naarmate de leerlingen ouder worden kiezen we voor programmatisch en methodisch werken bij rekenen, spelling en  begrijpend lezen. Alle kerndoelen zijn afgedekt. 
ICT speelt een rol bij het inoefenen en automatiseren (rekenen en spelling) en kan oefenstof op maat aanbieden. 

Leerlingen in de hogere groepen hebben een eigen weekplan waarop groepsactiviteiten en leerdoelen worden aangevuld met persoonlijke doelen.
We leren de kinderen ook zelf te reflecteren op hun eigen leerproces. In het portfoliogesprek kijkt de leerling samen met de leerkracht naar zijn of haar ontwikkeling en denken zij samen na over wat nodig is om verder te komen. Er zijn tenminste drie portfolio gesprekken in een schooljaar. Zo maken we de kinderen mede-eigenaar van hun leerproces. De rol van de leerkracht is een sturende en coachende en uiteindelijk is hij natuurlijk eindverantwoordelijk voor het voor het leren van een kind.