Oudervereniging


De Vrijheit heeft een oudervereniging die de school ondersteunt bij tal van activiteiten. Daar zijn we heel blij mee. Ouders zijn zo betrokken bij school. De oudervereniging denkt en helpt mee bij de voorbereiding en uitvoering van activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest en het afscheid van groep 8. Zij is ook actief bij het organiseren van het schoolreisje. Zonder financiële middelen is het echter niet mogelijk om bepaalde zaken te organiseren. Daarom wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Er wordt een algemene bijdrage gevraagd van 15 euro en één voor het schoolreis van 25 euro.
 

Vrijwillige ouderbijdrage

Het volgen van basisonderwijs is gratis, het wordt door de overheid betaald. Toch hebben scholen jaarlijks kosten, waar geen inkomsten tegenover staan. Het gaat dan om activiteiten buiten de lesactiviteiten om. Scholen mogen ouders een bijdrage in deze kosten vragen. Voorwaarden zijn dat de bijdrage vrijwillig is en dat de ouders in de MR hiermee hebben ingestemd.

De vrijwillige ouderbijdragen worden gebruikt om feesten en activiteiten te organiseren, zoals Sinterklaas, de kerstviering, schoolreisjes en sportdagen. Het niet betalen van de vrijwillige bijdrage leidt niet tot uitsluiting van deelname aan activiteiten. Alle leerlingen doen mee aan alle extra activiteiten die de school organiseert.
Overige schoolkosten waar u tijdens een schooljaar mee te maken kunt krijgen, zijn kosten voor de schoolfotograaf. Er is geen verplichting om de foto’s te kopen.

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdragen wordt jaarlijks vastgesteld. De directie verantwoordt inkomsten en uitgaven uit de ouderbijdragen jaarlijks aan de MR.

De vrijwillige bijdrage pauzevervanging

Op scholen met een continurooster blijven alle leerlingen tijdens de lunchpauze op school. Zij worden tijdens de lunchpauze een half uur begeleid door professionele medewerkers van een kinderopvangorganisatie en/of personeelsleden van de school. Voor de opvang tijdens de pauze vragen wij een vrijwillige bijdrage aan de ouders, zodat hier geen onderwijsgeld voor ingezet hoeft te worden.

Inning bijdragen

Alle bijdragen worden geïnd via Schoolkassa van ParnasSys. Ouders ontvangen een betalingsverzoek per mail. Via een link in de mail kunt u de bijdrage(n) rechtstreeks via iDEAL betalen.

U kunt de oudervereniging bereiken op het volgende mailadres: oudervereniging@devrijheit.nl