(Ge)scheiden, en nu?
Wat betekent scheiden of gescheiden zijn voor (de communicatie met) De Vrijheit en u als ouder(s)? Wat verwachten wij van de leerkrachten en van u. En hoe houden wij de communicatie zo neutraal en open mogelijk? Hieronder leest u ons beleid dat hierop betrekking heeft.

Informeren van gescheiden ouders
Scholen zijn verplicht om te rapporteren over de leervorderingen van leerlingen aan hun ouders, voogden of verzorgers. Na een scheiding worden beide ouders gelijk behandeld door de school. De school neemt hiermee een neutrale positie in en handelt op basis van het protocol ‘Informeren gescheiden ouders’. Uitgangspunt van de school is dat de informatie zoveel mogelijk aan beide ouders op hetzelfde moment gegeven wordt, bijvoorbeeld tijdens informatieavonden en oudergesprekken. Beide ouders worden uitgenodigd en de school gaat ervan uit dat beide ouders gezamenlijk bij de gesprekken aanwezig zijn. Wanneer dit niet mogelijk of wenselijk is, verwacht de school dat de ene ouder de andere ouder informeert over de ontwikkeling en vorderingen van hun kind(eren). Alleen in uitzonderlijke gevallen informeert de school, op aanvraag, beide ouders afzonderlijk (zie uitzonderingen hieronder). Wanneer ouders twee exemplaren van een rapport, schoolgids of ander document willen ontvangen*, kunnen zij dit schriftelijk aanvragen bij de leerkracht of de directie. Algemene informatie is te verkrijgen via de website, de nieuwsbrief en de schoolgids.

Van ouders wordt verwacht dat zij de school schriftelijk op de hoogte brengen van een echtscheiding. Ouders kunnen hierbij aangeven wie de eerstverantwoordelijke ouder wordt, waar het kind woont, hoe de omgang geregeld is en wie het eerste aanspreekpunt is in geval van ziekte.

* In de praktijk komt dit nauwelijks (meer) voor. Schoolgids, beleid en andere documenten worden gedeeld via onze website en/of schoolapp. Resultaten zijn zichtbaar via de softwarepakketten. Het zou hier nog kunnen gaan om een print van de resultaten van toetsen van het leerlingvolgsysteem.

Beiden gezag
Zoals u in bovenstaande kunt lezen, behandelen wij beide ouders gelijk. We hopen dat u ook na een scheiding samen naar school kunt komen op de – voor uw kind(eren) – belangrijke momenten. Soms geven ouders aan niet samen op gesprek te willen komen. Wij gaan er dan vanuit dat de ene ouder de andere ouder informeert. Wij krijgen weleens de vraag of wij de gesprekken tweemaal willen voeren. Bij hoge uitzondering is dit mogelijk. Wij geven een voorbeeld:
-Een gesprek in het OndersteuningsTeam (OT) en/of met externe partners van de school. Wanneer u zoon/dochter is aangemeld voor het OT, dan wordt u als ouders uitgenodigd voor een gesprek, waarin u uw vragen en bevindingen rond uw kind deelt. In zo’n gesprek worden alle kanten van de ontwikkeling besproken met leerkracht(en), zorgcoördinator/directie en externen. In praktische zin en inhoudelijk is het onmogelijk een dergelijk gesprek tweemaal te voeren. In dit soort gesprekken, verzoeken we u dan ook dringend beiden aanwezig te zijn bij het gesprek, of één van de twee (mits met gezag belast) het gesprek te laten voeren en de andere ouder voor- en achteraf te informeren.

Één ouder met gezag
Wanneer er slechts één ouder met het gezag is belast, ligt het anders. Deze ouder wordt uitgenodigd voor de gesprekken en ontvangt de informatie over het kind vanuit de school. We gaan ervan uit dat deze ouder de andere ouder informeert over de voortgang en ontwikkeling van hun kind. De ouder zonder gezag mág bij een dergelijk gesprek zijn, mits de ouder met gezag daarvoor toestemming geeft. De school benadert deze ouder niet actief. De ouder zonder gezag kan de school wel verzoeken informatie over de voortgang van het kind te verstrekken. Dit doen wij schriftelijk, en pas nadat we de ouder met gezag hierover hebben geïnformeerd.

Wat als de ene ouder ja zegt, en de ander nee?
Het kan voorkomen dat u het over iets niet eens bent. Bijvoorbeeld of uw kind wel of niet op een foto mag, of dat een onderzoek wel of niet gedaan mag worden, of over een aanvraag van een extra vakantie. Omdat beide handtekeningen nodig zijn, is er pas akkoord als u hierop beiden ja antwoordt. Als u hier samen niet uitkomt, en één van u ervan toch overtuigd bent dat iets door moet gaan (bijvoorbeeld een onderzoek), dan zult u een vervangende handtekening aan de rechter moeten vragen. Uiteraard hopen wij, dat een dergelijke situatie niet voor zal komen.

Onder het kopje Fedra vindt u nog meer informatie gescheiden ouders


Nieuwsgierig en onderzoekend