MR

Medezeggenschapsraad

Ouders en personeel hebben inspraak op het beleid van school. Die inspraak is geregeld via de medezeggenschapsraad (MR). De MR van de Vrijheit bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Als u bij een vergadering aanwezig wilt zijn, kunt u dat vooraf aangeven via: mr@devrijheit.nl.
In het MR reglement is precies beschreven wanneer de MR om advies of instemming gevraagd moet worden.

Waarover praat de MR?
De MR praat in haar vergaderingen over uiteenlopende onderwerpen. Voorbeelden hiervan zijn: het schoolplan, personeelsbeleid, besteding van financiële middelen, het formatieplan, de schoolbegroting, plannen betreffende de organisatie van het onderwijs, de schoolgids, organisatie van tussenschoolse en buitenschoolse opvang enz. De MR heeft over bepaalde onderwerpen advies- dan wel instemmingsrecht.
Via de nieuwsbrief van de school wordt u op de hoogte gehouden van de werkzaamheden van de MR.
MR leden: 
De MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten.
 
Namens onze school zit één ouder in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Stichting Fedra (GMR) 

U kunt de MR bereiken via mr@devrijheit.nl
Nieuwsgierig en onderzoekend